Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lipomassages

DSH Beauty Aftercare h.o.d.n. Lipomassages (hierna: Lipomassages) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75736381 en de hoofdlocatie is gevestigd aan Ravellaan 30 (3533JN) te Utrecht.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Diensten door Lipomassages.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten c.q. Behandeling: het verzorgen van after lipo massages, maderotherapie, bindweefselmassages, afslankmassages, after pregnancy massages, ontspanningsmassages en schoonheidsbehandelingen ten behoeve van Patiënt op locatie van Patiënt alsmede in de massagepraktijk.
 5. Lipomassages: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Patiënt.
 6. Patiënt: de Consument die Lipomassages heeft aangesteld, projecten aan Lipomassages heeft verleend voor Diensten die door Lipomassages worden uitgevoerd, of waaraan Lipomassages een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Producten: de Producten die Lipomassages aanbiedt zijn postoperatieve kleding en benodigdheden.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Patiënt en Lipomassages, alsmede voorstellen van Lipomassages voor Diensten die door Lipomassages aan Patiënt worden verstrekt en die door Patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Lipomassages waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Lipomassages, elke Overeenkomst tussen Lipomassages en Patiënt en op elke dienst die door Lipomassages wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lipomassages aan Patiënt aangeven op welke wijze Patiënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Lipomassages is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Patiënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Lipomassages niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Lipomassages gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Lipomassages is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Patiënt schriftelijk binnen wordt bevestigd. Niettemin heeft Lipomassages het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Patiënt om een voor Lipomassages gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Dienst c.q. Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Lipomassages zijn in beginsel indicatief en geven Patiënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van het intakeformulier welke aan Patiënt wordt verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling) bij het boeken van de Behandeling op de website.
 2. Patiënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Patiënt:
 3. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
 4. De door Lipomassages gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Lipomassages zijn gegeven aan Patiënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Patiënt.
 5. Het intakeformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 6. De door Patiënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 7. Patiënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 8. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Patiënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Patiënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
 9. Lipomassages is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.
 10. Indien Patiënt een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Patiënt.
 11. Elke Overeenkomst die met Lipomassages wordt aangegaan of een project dat door Patiënt aan Lipomassages wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Lipomassages is verbonden.
 12. Patiënt heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Lipomassages met toestemming van Patiënt reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Patiënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 13. Na de massage biedt Lipomassages Producten aan. Patiënt dient de postoperatieve kleding direct na afronding van de massage elke dag te dragen voor minimaal 3 tot 6 maanden tenzij de arts anders adviseert. Indien het Product is gedragen, kan Patiënt het Product niet meer retourneren wegens hygiënische redenen. Indien het Product wegens normale slijtage kapot gaat, is Lipomassages niet gehouden om het aankoopbedrag te restitueren.
 14. Naarmate de zwelling van de Patiënt afneemt zal de postoperatieve kleding minder compressie bieden. De Patiënt dient de postoperatieve kleding (faja) in te laten nemen bij een ervaren kledingmaker. Indien de postoperatieve kleding niet meer ingenomen kan worden dan kan Patiënt een kleinere maat aanschaffen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Patiënt en Lipomassages een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling inclusief nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Zowel Patiënt als Lipomassages kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Patiënt.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover Lipomassages ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Patiënt als Lipomassages kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Lipomassages nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. Indien Patiënt een Behandeling wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende Behandeling aan Lipomassages kenbaar gemaakt te worden. Lipomassages zal de afspraak kosteloos verplaatsen. Indien Patiënt binnen voorgaande termijn annuleert, worden de kosten van de Behandeling in rekening gebracht en vervalt de afspraak.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Lipomassages zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Lipomassages staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Lipomassages de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Lipomassages aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Lipomassages heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Lipomassages niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Lipomassages, is Patiënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Lipomassages is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Lipomassages Patiënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Patiënt verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Lipomassages aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Lipomassages of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, sprake is van vertraging heeft Lipomassages recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Patiënt.
 8. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Patiënt de benodigde intakeformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. In geval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Patiënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 9. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Patiënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Patiënt

 1. Patiënt is verplicht Lipomassages naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Lipomassages redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
 2. Patiënt is verplicht alle door Lipomassages verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Lipomassages niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Patiënt.
 3. Lipomassages is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Lipomassages verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Lipomassages voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Lipomassages kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Lipomassages gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Lipomassages.
 5. Patiënt is verplicht om Lipomassages te informeren over de aanwezigheid van eventuele medische/lichamelijke klachten of aandoeningen voor aanvang van de Dienstverlening. Indien Ontvanger medische klachten of andere lichamelijke aandoeningen niet tijdig aan Lipomassages meldt, bestaat de kans op verergering van de bestaande klachten. Het niet melden van dergelijke klachten en/of aandoeningen komt voor rekening en risico van Patiënt.
 6. Indien na gebruikmaking van de Dienst van Lipomassages bij Patiënt enige lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, dient Patiënt te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen.
 7. Patiënt dient er zorg voor te dragen dat Patiënt zich voor de Behandeling heeft opgefrist.

 

Artikel 8 – Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Lipomassages of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Lipomassages recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Lipomassages spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Patiënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 3. Om de voortgang van het herstel te kunnen monitoren, maakt Lipomassages een before- en after foto van het lichaam van Patiënt. Lipomassages heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patiënt is verkregen.
 4. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Lipomassages als leidend.
 5. De Behandeling vindt plaats op locatie van Patiënt en/of in de massagepraktijk van Lipomassages. Indien de Behandeling plaatsvindt in de massagepraktijk, dient Patiënt haar Bbl pillow mee te nemen. In geval de Behandeling plaatsvindt op locatie van Patiënt, dient Patiënt er zorg voor te dragen voor een rookvrije en schone ruimte waar de massagetafel van Lipomassages geplaatst kan worden, voor een ruimte met nabije stopcontact alsmede een klein tafeltje, kastje of stoel waar de spullen van Lipomassages op geplaatst kunnen worden. Indien Lipomassages de massage op locatie van Patiënt uitvoert en de woning is voorzien van een trap en geen lift bevat, zal Lipomassages de massage uitvoeren op het eigen bed van Patiënt in plaats van de massagetafel van Lipomassages gelet op de zwaarte van de massagetafel.
 6. Lipomassages behoudt het recht Patiënt niet aan huis te masseren als de thuissituatie het niet toelaat.
 7. Indien Patiënt een afspraak heeft in de massagepraktijk, dient Patiënt minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Indien Patiënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Lipomassages niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Patiënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 8. Voorafgaand aan de behandeling dient Patiënt de brochure van Lipomassages gelezen te hebben.
 9. Lipomassages voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Patiënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Patiënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.
 10. Indien Lipomassages de afspraak op locatie van Patiënt uitvoert, kan het voorkomen dat Lipomassages later arriveert dan de afgesproken tijd wegens het uitlopen van een afspraak. Tevens kan het voorkomen dat Lipomassages later arriveert wegens slechte weersomstandigheden of problemen in het verkeer. Lipomassages zal haar uiterste best doen om tijdig aanwezig te zijn op het overeengekomen tijdstip. Patiënt houdt er rekening mee dat Lipomassages later kan beginnen en dient de afspraak met Lipomassages niet strak in te plannen.

 

 1. Indien Patiënt een pakket afneemt van 5 of 10 massages, dient het pakket binnen 3 maanden na ondertekening van de Overeenkomst te worden afgemaakt teneinde een goed resultaat te krijgen. Indien het pakket niet binnen 3 maanden wordt afgerond, komt het pakket te vervallen. Patiënt heeft nimmer recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Patiënt te komen, is Patiënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Lipomassages is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Patiënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Lipomassages, Lipomassages een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Patiënt.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Lipomassages voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Reistijd ten behoeve van Patiënt, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Patiënt doorberekend.
 4. Indien er sprake is van betaald parkeren op locatie van Patiënt, dient Patiënt de parkeerkosten te vergoeden.
 5. Patiënt is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Patiënt door Lipomassages ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Patiënt is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Lipomassages begint met de uitvoering van de Overeenkomst. Het resterende bedrag dient na de Behandeling aan Lipomassages te worden voldaan.
 7. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Lipomassages is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Patiënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Lipomassages.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Patiënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Patiënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Incassobeleid

 1. Wanneer Patiënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Patiënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Patiënt in verzuim is, zal Lipomassages zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Lipomassages meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Patiënt.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Lipomassages gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Lipomassages de betrokkene hierover informeren.
 2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Lipomassages verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt Lipomassages tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Lipomassages op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. Lipomassages heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Patiënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Lipomassages gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Lipomassages is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Patiënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. Lipomassages is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Patiënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Patiënt verplicht om Lipomassages te vergoeden voor elk financieel verlies dat Lipomassages lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Patiënt.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Lipomassages is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Lipomassages wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Lipomassages, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan Lipomassages zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Lipomassages of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Lipomassages buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. Lipomassages is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Lipomassages alleen geacht te bestaan indien Lipomassages dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Lipomassages, is Lipomassages uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Patiënt Lipomassages binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Lipomassages deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Lipomassages in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Lipomassages leidt tot aansprakelijkheid van Lipomassages, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Patiënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Lipomassages. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Lipomassages sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Lipomassages is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Patiënt vrijwaart Lipomassages voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Patiënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Lipomassages geleverde Diensten, tenzij Patiënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Lipomassages.
 6. Enige door Lipomassages opgeleverde adviezen, op basis van door Patiënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Lipomassages.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Lipomassages is niet bindend en slechts adviserend van aard. Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Lipomassages opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Patiënt. Patiënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Lipomassages. Lipomassages is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Patiënt een derde wordt ingeschakeld, is Lipomassages nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Patiënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Patiënt ingeschakelde derde in Lipomassages haar eigen advies.
 9. Lipomassages staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Lipomassages verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Lipomassages is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de Patiënt in en om de massagepraktijk van Lipomassages.
 11. Patiënt maakt uit vrije wil gebruik van de Dienstverlening van Lipomassages. Alle Behandelingen geschieden op eigen risico van Patiënt. Lipomassages is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel ontstaan na afloop van een Behandeling. Indien Patiënt eventuele relevante informatie omtrent medische aandoeningen of fysieke klachten verzwijgt en Patiënt hierdoor fysiek letsel of anderszins schade oploopt, levert dit nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Lipomassages.
 12. Alle aanspraken van Patiënt wegens tekortschieten aan de zijde van Lipomassages vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Lipomassages binnen een jaar nadat Patiënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Lipomassages.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Lipomassages en Patiënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Patiënt aan Lipomassages bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Lipomassages is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Lipomassages ontvangen medische of anderszins persoonlijke informatie van Patiënt. Lipomassages betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle privacygevoelige informatie door Patiënt verstrekt.
 3. Indien Lipomassages op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Lipomassages zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Lipomassages niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Patiënt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Lipomassages en Patiënt ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Lipomassages waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Lipomassages en worden niet overgedragen aan Patiënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Lipomassages worden overgedragen aan Patiënt, is Lipomassages gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Patiënt. Een dergelijke vergoeding dient door Patiënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Patiënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Lipomassages rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lipomassages. Indien Patiënt wijzigingen wenst aan te brengen in door Lipomassages opgeleverde zaken, dient Lipomassages expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Patiënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Lipomassages rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Lipomassages verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Lipomassages zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Patiënt vrijwaart Lipomassages van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Patiënt vrijwaart Lipomassages voor alle aanspraken van Patiënt gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van Lipomassages of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Patiënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via lipomassages@gmail.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Patiënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Lipomassages de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Lipomassages zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Lipomassages en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Lipomassages heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Lipomassages en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Utrecht, 13 oktober 2021

 

× Hoe kan ik je helpen?